Wanneer kan een ambtenaar strafrechtelijk worden vervolgd?

Ambtenaren kunnen in aanraking komen met het strafbare feiten. Maar wanneer kunnen ambtenaren strafrechtelijk vervolgd worden?

Sinds de Pikmeer-arresten van de Hoge Raad is er duidelijkheid over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en ambtenaren.

Kort gezegd is in deze arresten bepaald dat de Staat volledige strafrechtelijke immuniteit geniet, openbare lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet (provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen) alleen immuniteit aangaande de uitvoering van hun ‘exclusieve overheidstaak’ en andere publiekrechtelijke rechtspersonen in het geheel géén strafrechtelijke immuniteit genieten. Deze strafrechtelijke immuniteit geldt ook voor de opdrachtgevers tot en feitelijke leidinggevers aan.

Dit neemt echter niet weg dat ambtenaren en ambtsdragers die handelen binnen de context van een publiekrechtelijke rechtspersoon als natuurlijk persoon wél strafrechtelijk aansprakelijk kunnen zijn indien zij een strafbaar feit hebben gepleegd, medegepleegd, uitgelokt, hebben doen plegen of daaraan/daartoe medeplichtig zijn geweest (artikel 47 en 48 SR).

Sterker nog, het begaan van een strafbaar feit in een ambtelijke hoedanigheid is een wettelijke strafverzwaringsgrond (artikel 44 SR).

Ook in de privésfeer kunt u met het strafrecht in aanraking komen. Dit kan als verdachte of als slachtoffer. Ook dan is het van groot belang dat u de juiste juridische bijstand krijgt.

De strafrechtspecialisten van www.ambtenarenbalie.nl kunnen u bijstaan in strafzaken waarbij u als ambtenaar, maar ook als privé persoon, betrokken bent.