Aanpassing functiewaardering medewerker brandweer aan feitelijke situatie?

In dit geval betrof het een geschil waarbij werd aangevoerd/gesteld dat de functie had moeten worden ingepast in de functie senior financieel beheersmedewerker. Daarbij zou de huidige functiebeschrijving de feitelijke werkzaamheden niet juist weergeven. Een vaker voorkomend probleem. Je wordt er niet voor betaald, maar je mag wel de werkzaamheden uitvoeren. Zie hier het juridische gevolg.

In dit geval hield de werkgever echter vast aan de redenering dat de hoofdtaken van de functie wel recht deden aan de feitelijke werkzaamheden. De rechtbank stelde daarbij, dat de vraag of de inpassing van eiser in de functie financieel beheersmedewerker, naar vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep terughoudend dient te worden getoetst.

De rechtbank beperkte zich daarbij tot de vraag of de inpassing in de functie financieel beheersmedewerker, op voldoende gronden berust. Dit betekende dat pas tot vernietiging van het bestreden besluit kon worden overgegaan, indien deze als onhoudbaar kon worden aangemerkt. Daarvoor was het volgens de rechtbank onvoldoende dat inpassing in een andere, hoger gewaarde, functie op zichzelf denkbaar en verdedigbaar is.

De rechtbank overwoog voorts, dat in dit geval het toepasselijke functiewaarderingssysteem de zwaarte weegt van organieke functies in samenhang met de totale organisatieopbouw. Bij het vaststellen van de functiebeschrijvingen komt de werkgever daarom volgens de rechtbank beleidsvrijheid toe. Dit brengt dan weer met zich mee dat de rechterlijke toetsing van de organieke functiebeschrijving met terughoudendheid moet plaatsvinden.

In dit geval vond de rechtbank geen aanleiding om de voor de functie gehanteerde functiebeschrijving in rechte onhoudbaar te achten.

In gewoon Nederlands heeft de medewerker de rechtbank er niet van kunnen overtuigen dat de beschrijving op hoofdtaken niet in overeenstemming waren met de feitelijke werkzaamheden.

U bent bij deze gewaarschuwd en geïnformeerd!